Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Drogi Użytkowniku,

od zawsze dbamy o ochronę Twojej prywatności i stale podnosimy standardy zabezpieczania danych

osobowych. Od 25 maja zacznie obowiązywać unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

(RODO), dlatego wprowadziliśmy istotne zmiany w Regulaminie Firmy JM. Jednocześnie zgody na

przetwarzanie danych, które już udzieliłeś zachowują swoją ważność. Jeżeli chcesz, nadal możesz

wycofać je w dowolnym momencie.

Regulamin, jak i pozostałe informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych, znajdziesz

pod adresem: www.firmajm.pl oraz www.sklep.firmajm.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych i z kim można się kontaktować?

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma JM Jarosław Kwapiński z siedzibą 97-

300 Piotrków Trybunalski ul. Uprawna 22b, NIP 7711001799, REGON 590334050

2. Możesz kontaktować się z firmą poprzez adres email: biuro@firmajm.pl lub pisemnie na adres

siedziby firmy (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Firmę JM w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania

Zawarcie oraz wykonanie umowy o

korzystanie z platformy Hurtownia

Firma JM oraz Sklep Firma JM, w tym

założenie i utrzymywanie konta w

ramach tych platform, potwierdzenie

tożsamości użytkownika, pobieranie

opłat, rozpatrywanie reklamacji i

zgłoszeń nadużyć.

Niezbędność przetwarzania do zawarcia i

wykonania umowy; realizacja obowiązków

prawnych ciążących na Firmie JM, w tym

wynikających z ustawy o świadczeniu usług

drogą elektroniczną.

Utrzymywanie oraz komunikowanie się

przez strony internetowe.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów

Firmy JM (tj. komunikacja z użytkownikami

hurtowni i sklepu) oraz dodatkowo zgoda – w

sytuacji gdy jest to wymagane (np. przepisami

prawa telekomunikacyjnego).

Przetwarzanie danych osobowych do

celów wysłania zamówienia. Sfinalizowanie transakcji handlowej.

Dochodzenie roszczeń i obrona przed

roszczeniami w związku z korzystaniem

z platformy hurtowej i detalicznej Firmy

JM.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów

Spółki (tj. dochodzenie i obrona przed

roszczeniami).

Realizacja obowiązków prawnych

wynikających z przepisów prawa

polskiego oraz unijnego.

Realizacja obowiązków prawnych

wynikających m.in. z przepisów prawa

podatkowego oraz karnego.

4. Informacje handlowe to wszelkie formy promocji oraz oferty handlowe, które mogą dotyczyć

produktów lub usług Firmy JM.

Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane?

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

• w związku z wykonaniem umowy o korzystanie z platformy hurtowej i detalicznej Firmy

JM oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez

okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z

nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);

• do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;

• całkowite usunięcie danych osobowych platform Firmy JM może nastąpić jedynie przez

klienta detalicznego, który przy transakcji handlowej jako dowód zakupu otrzymał

paragon fiskalny.

• Dane osobowe na platformie hurtowej Firmy JM są powiązane z dokumentami

księgowymi – faktura VAT, które ulegają likwidacji w okresie przepisowym po 5 latach;

• w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np.

dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez

okres 5 lat).

Komu dane osobowe mogą być przekazywane?

6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

• podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym

m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją

obowiązków prawnych ciążących na firmie;

• podmiotom świadczącym na rzecz Firmy JM usług o charakterze transportowym – w

zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;

• podmiotom świadczącym na rzecz Firmy JM usługi w zakresie obsługi informatycznej

(np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji

tych usług;

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

7. Firma JM Jarosław Kwapiński nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar

Gospodarczy.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

8. Korzystanie z platformy hurtowej i detalicznej Firmy JM jest dobrowolne. Jednakże podanie

danych osobowych w związku z rejestracją w ramach platform jest niezbędne do jej zawarcia, a

następnie wykonania – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie

tego rodzaju umowy.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci określone prawa, w tym: (i)

prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie; (ii) prawo do sprostowania tych

danych; (iii) prawo do usunięcia tych danych, (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania tych

danych; (v) prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o

ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych

2016/679 (“RODO”).

10.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja prawnie

uzasadnionych interesów masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych

danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu

bezpośredniego.

11.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda masz

prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

12.Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o

ochronie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.