Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI  INTERNETOWEJ
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w hurtowni internetowej prowadzonym
przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.firmajm.pl
Sprzedającym jest Firma JM Jarosław Kwapiński z siedzibą przy ulicy Uprawnej 22 B 97-300 Piotrków tryb.
Zarejestrowani pod numerem NIP PL-771-100-17-99, Regon 590334050 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów 44-646-88-69 lub 602-77-56-24 oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: jaroslawkwapinski@gmail.com
§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin
jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza dokonać zakupu lub dokonała zakupu towarów w celu dalszej jego odsprzedaży drogą elektroniczną lub w punkcie stacjonarnym i tym samym nie mająca prawa zwrotu zakupionego towaru.

3. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej hurtowni
internetowej. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta,
była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający
zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji
telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza hurtownią
internetową w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w hurtowni internetowej.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy kodeks cywilny,
zawierana pomiędzy usługodawcą a klientem .
8. Hurtownia internetowa – serwis internetowy dostępnypod adresem www.sklep.firmajm.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić produkt.
9. Strona – usługodawca i klient.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów,
zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży  za pośrednictwem hurtowni internetowej.
§ 2 Zasady ogólne
1. Warunkiem złożenia zamówienia w hurtowni Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie
się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
2. Hurtownia internetowa prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w hurtowni internetowej są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane w opakowaniach zbiorczych 
wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
§ 3 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.sklep.firmajm.pl są cenami netto podanymi w złotych
polskich (nie zawierają podatku VAT).Podatek dopisuje się i sumuje dopiero na formularzu zamówienia i fakturze VAT . Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane  przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową lub drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu przez cały rok. Zamówienie składane drogą telefoniczną  jest możliwe
wyłącznie w godzinach pracy hurtowni stacjonarnej 7 -15 godz. w dni robocze .

1.Aby dokonać zamówienia należy zalogować się na stronia internetowej www.firmajm.pl pełnymi danymi swojej firmy wraz z pełnymi danymi kontaktowymi .Po tych czynnościach dostępny będzie zbiorczy cennik hurtowy netto oraz wejście do hurtowni internetowej.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia
i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłanyoraz numeru telefonu i adresu e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli
kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia do momentu pozostawania towaru na terenie naszej firmy .
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez
siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności
takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT
w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010
r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych
osobowych w bazie danych hurtowni internetowej Sprzedającego w celu ich przetwarzania
w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo
do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia
procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login
i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez
niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta
nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia
przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on  odpowiedź
z hurtowni potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem
lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą . Dla stały klientów istnieje mozliwość wysyłki " za pobraniem", ale wtedy Klient zgadza się na wyższe koszty tej usługi . Istnieje możliwość wysyłki na koszt hurtowni internetowej , gdy zamówienie będzie z góry opłacone , a kwota przekroczy 2 tyś . złotych ( w 1 -kartonie) .
§ 4 Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie
albo drogą mailową. Hurtownia poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym
formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem
Poczty Polskiej.  Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów
w siedzibie sprzedającego w Piotrkowie tryb.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym zamówieniu indywidualnie( 24 godz. w dni robocze ). Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki„za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem
online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na
rachunku bankowym hurtowni (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu , wagi zakupionego towaru , ilości kartonów oraz sposobu płatności. Kupujący może
się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.
§ 5 Płatności
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód zakupu (fakturę VAT).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem , ale tylko dla stałych klientów (przy odbiorze towaru),
za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto
bankowe hurtowni podane w zakładce " konto" .
3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo
do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
§ 6 Odbiór towaru
1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie
nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm
lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona
uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności
kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą
w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego
lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia
roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
§ 6 Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę zakupu, ma prawo do odstąpienia od umowy
bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone
w czasie i przysługuje jedynie w czasie gdy zamówienie pozostaje na terenie hurtowni .  Termin ten jest terminem
nieprzekraczalnym , a gdy umowa dotyczy świadczeniausługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży hurtowej, a więc stosuje się wyłącznie
do sprzedaży dla firm, która dokonuje zakupu w celu związanym z działalnością gospodarczą.
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego,
za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących
nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych
po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń,
za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń
o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle
związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona
lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier
i zakładów wzajemnych.
§ 7 Procedura reklamacji
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie
Polski. Czas gwarancji każdego produktu -  jest to określony ustawą . 
2. W przypadku reklamacji towar odsyła klient na swój koszt.
3. Naprawiony produkt odsyłany jest do klienta na koszt hurtowni ..
4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym
rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań,
należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego
w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą
być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta
oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo
dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między hurtownią a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według
przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu
obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Data opublikowania regulaminu 15.11.2013 r.